Bestuur

Bestuur en Organisatie
Schietvereniging Zoetermeer heeft een bestuur bestaand uit zes leden.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
Het bestuur als geheel bepaalt het beleid van de vereniging en de uitvoering hiervan. Ieder bestuurslid heeft daarnaast zijn/ haar eigen kerngebied.

Dagelijks Bestuur
Voorzitter      voorzitter@schietverenigingzoetermeer.nl
Penningmeester   penningmeester@schietverenigingzoetermeer.nl
Secretaris
     secretaris@schietverenigingzoetermeer.nl

Buitengewoon bestuursleden
Naast de zes bestuursleden kent de vereniging ook nog een drietal buitengewone bestuursleden. Deze mensen helpen met het draaien van bestuursdiensten op verenigingsavonden en ondersteunen zo het bestuur.

Dienstdoend bestuurslid
Het (buitengewoon-) bestuurslid dat de leiding heeft tijdens een verenigingsavond, of activiteit, is het dienstdoend bestuurslid. Deze persoon is op dat moment eindverantwoordelijk voor de activiteiten en de veiligheid binnen de vereniging. Ook de opvang van bezoekers en aspirant leden vallen onder de verantwoordelijkheid van het dienstdoend bestuurslid.

Baancommandant
Tijdens iedere verenigingsopening waarop er geschoten wordt is er een baancommandant aanwezig. Deze persoon is verantwoordelijk voor het uitgeven van banen en de toegang tot de banen. Een ieder lid dat de banen op wil doet dit met toestemming van de baancommandant. Niet leden mogen alleen met toestemming van het dienstdoend bestuurslid de baan op.
De diensten baancommandant worden samen met een verenigings veiligheids functionaris gedraaid.

Verdere taken van de baancommandant zijn;
– Registratie van uitgifte verenigingswapens;
– Controle toestemming voor gewenste schietdiscipline;
– Zorg dragen voor het tellen van scores door andere leden;
– Registreren van disciplines geschoten en de daarbij behorende scores.

Ieder lid van de vereniging, dat geen ontheffing van het bestuur of vervangende diensten heeft, draait aan de hand van het door het bestuur opgestelde baandienstlijst diensten baancommandant. Deze lijst wordt per mail verspreid en is ook te vinden op het mededelingenbord in de kantine.
Leden zijn zelf verantwoordelijk bij te houden wanneer zij een dienst dienen te draaien.
Vervanging bij afwezigheid dient altijd door het betreffende lid zelf te worden geregeld.
(Het wisselen van diensten graag aangeven op de baandienstlijst in de kantine).

Bij onverwachtse verhindering telefonisch contact zoeken met het dienstdoend bestuurslid. (Vanaf 19.00 uur, telefoonnummer 079-3514140). Ook hierbij geldt dat het betreffende lid zelf verantwoordelijk is om vervanging te regelen.

Baandiensten maken deel uit van de contributie dat leden verschuldigd zijn aan de vereniging en zijn niet afkoopbaar. Leden die, zonder kennisgeving bij het dienstdoend bestuurlid van de betreffende avond, niet komen opdagen voor baandiensten worden besproken in de eerst volgende bestuursvergadering.

Verenigings Veiligheids Functionaris (KNSA VVF)
Tijdens iedere verenigingsopening waarop er geschoten wordt is er een lid dat VVF-dienst draait. Deze personen zijn gevraagd door het bestuur om de cursus VVF bij de KNSA te volgen. Tijdens deze cursus worden leden opgeleid om de (schiet-)veiligheid op en om de banen in de gaten te houden en waarnodig bij te sturen. VVF-ers ondersteunen in hun rol het dienstdoend bestuurslid en zijn door het bestuur bevoegd om leden, en niet leden, aan te spreken op gedrag en/of in te grijpen bij gevaarlijke situaties. Om andere schutters niet te storen worden eventuele discussies hierover in de bestuurskamer gevoerd, niet op de banen.

Diensten VVF worden samen met een baancommandant gedraaid.

De diensten VVF dienen als vervanging voor de diensten baancommandant. Voor aanwezigheid en vervanging gelden de zelfde regels als bij het draaien van de diensten baancommandant.

Basistraining
Onze Basistrainers zijn altijd bereid u een goede basis aan te leren waarmee u zich veilig en succesvol verder kunt ontwikkelen als sportschutter. De trainingen vinden, bij voorkeur, op de donderdagen plaats.